صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۷۶,۵۸۴,۴۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۰۴۸,۴۵۶,۰۴۱,۵۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۲۴,۷۵۲ ۲۴,۷۰۱ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۰۴۸,۴۵۶,۰۴۱,۵۴۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۲۴,۸۳۶ ۲۴,۷۸۵ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۰۵۸,۸۷۷,۳۲۱,۶۶۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۲۵,۴۱۱ ۲۵,۳۶۰ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۱۲۹,۷۶۴,۶۷۳,۸۸۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۲۵,۴۰۹ ۲۵,۳۵۸ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۱۲۹,۵۷۲,۶۲۱,۵۵۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲۶,۳۱۰ ۲۶,۲۵۸ ۰ ۰ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۲۴۰,۶۳۷,۸۲۵,۳۵۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲۶,۳۰۸ ۲۶,۲۵۶ ۰ ۱۱,۶۳۲,۵۳۶ ۱۳۱,۱۴۴,۴۴۹ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۲۳,۴۱۵,۵۲۱ ۳,۲۴۰,۴۴۵,۷۹۰,۶۶۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۸,۰۳۸ ۲۷,۹۸۱ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۱۲۷,۷۷۸,۶۱۲,۴۳۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲۷,۱۵۹ ۲۷,۱۰۴ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۰۲۹,۷۴۷,۴۱۹,۶۵۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۷,۹۸۷ ۲۷,۹۳۱ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۱۲۲,۲۵۴,۰۶۷,۴۰۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۸,۸۹۸ ۲۸,۸۴۳ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۲۴,۱۹۳,۸۴۶,۱۱۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۲۹,۲۴۷ ۲۹,۱۹۱ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۳,۰۵۲,۷۵۰,۰۵۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۲۹,۲۴۵ ۲۹,۱۸۹ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۲,۸۶۰,۰۱۶,۹۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۲۹,۲۴۳ ۲۹,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۲,۶۶۷,۴۷۶,۸۸۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۲۹,۲۴۱ ۲۹,۱۸۶ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۲,۴۷۵,۱۲۹,۸۴۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۲۹,۳۹۸ ۲۹,۳۴۲ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۷۹,۹۴۴,۶۵۷,۴۵۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۹,۴۵۴ ۲۹,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۸۶,۳۴۴,۷۱۱,۸۹۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲۹,۶۲۰ ۲۹,۵۶۶ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۳۰۵,۰۲۵,۵۰۶,۷۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۲۹,۰۵۹ ۲۹,۰۰۸ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۴۲,۶۰۳,۵۷۹,۱۶۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۲۹,۲۵۲ ۲۹,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۴,۴۲۰,۹۱۹,۸۰۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۲۹,۲۵۱ ۲۹,۲۰۲ ۰ ۰ ۱۱۹,۵۱۱,۹۱۳ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۱۱۱,۷۸۲,۹۸۵ ۳,۲۶۴,۲۸۶,۲۷۲,۹۹۳