صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴,۱۸۱,۰۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵,۸۱۸,۹۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰۹,۸۲۶,۴۰۹,۳۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۰۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۲,۰۱۳ ۱۱,۹۹۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۹,۸۲۶,۴۰۹,۳۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۱,۹۰۴ ۱۱,۸۸۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۶,۰۷۹,۵۱۹,۹۷۶
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۱,۹۰۴ ۱۱,۸۸۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۶,۰۸۵,۶۴۹,۰۹۵
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۱,۹۰۵ ۱۱,۸۸۱ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۶,۰۹۱,۷۷۸,۸۲۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۱,۹۰۵ ۱۱,۸۸۱ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۶,۰۹۷,۹۰۹,۱۶۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۱,۹۰۵ ۱۱,۸۸۱ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۶,۱۰۴,۰۴۰,۱۱۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۱,۸۹۶ ۱۱,۸۶۹ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۵,۷۱۰,۰۲۲,۱۳۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۱,۸۳۵ ۱۱,۷۹۲ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۳,۰۵۸,۹۵۱,۴۸۴
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۱,۷۵۰ ۱۱,۷۲۶ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۰,۸۱۵,۸۶۸,۷۱۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۱,۷۵۰ ۱۱,۷۲۶ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۰,۸۲۱,۹۶۱,۱۶۲
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۱,۷۵۱ ۱۱,۷۲۷ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۴۰۰,۸۲۸,۰۵۴,۲۱۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۱,۶۷۵ ۱۱,۶۵۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۸,۲۲۱,۳۰۰,۷۱۳
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۳۸,۵۲۸,۹۳۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۴۴,۷۷۰,۵۷۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۱,۶۳۶ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۵۱,۰۱۲,۸۱۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۱,۶۳۶ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۵۷,۲۵۵,۶۷۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۱,۶۳۶ ۱۱,۶۱۱ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۶۳,۴۹۹,۱۴۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۱,۶۳۵ ۱۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۶,۸۳۵,۶۷۳,۴۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۱,۵۳۳ ۱۱,۵۰۳ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۹۳,۱۸۵,۶۹۳,۸۷۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۱,۴۳۰ ۱۱,۳۹۱ ۰ ۰ ۴۱,۹۱۰,۰۰۲ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۳۴,۱۸۱,۰۷۴ ۳۸۹,۳۷۱,۴۲۲,۲۴۵