صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۵۱۴,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۲۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳۰,۳۵۳ ۳۰,۲۹۲ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۵۷۶,۱۵۹,۸۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳۰,۰۱۵ ۲۹,۹۵۵ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۷۴۸,۷۰۳,۴۲۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۳۰,۰۷۱ ۳۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۶۱۰,۹۶۱,۲۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۳۰,۰۷۲ ۳۰,۰۱۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۶۵۴,۱۴۴,۴۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳۰,۰۷۳ ۳۰,۰۱۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۶۹۷,۳۲۸,۱۱۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۹,۰۱۹ ۲۸,۹۶۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۸,۱۵۳,۰۳۰,۰۶۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۷,۷۵۹ ۲۷,۷۰۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۱۹۰,۰۴۶,۷۲۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۸,۵۵۴ ۲۸,۴۹۹ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۹۳۹,۵۷۴,۹۲۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۸,۱۶۶ ۲۸,۱۱۰ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۵,۵۱۴,۶۶۸,۵۶۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۷,۳۲۸ ۲۷,۲۷۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۳,۶۵۸,۷۸۲,۰۶۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۷,۳۲۹ ۲۷,۲۷۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۳,۶۹۸,۳۷۲,۵۹۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۷,۳۳۰ ۲۷,۲۷۵ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۳,۷۳۷,۹۶۳,۵۸۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۷,۸۴۰ ۲۷,۷۸۵ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۲۲۵,۷۷۴,۸۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۶,۶۶۷ ۲۶,۶۱۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۶۴۴,۸۵۱,۷۵۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۵,۳۳۶ ۲۵,۲۸۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۴,۱۴۶,۵۹۱,۳۱۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۴,۸۹۷ ۲۴,۸۴۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۲۱۵,۴۹۱,۱۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲۳,۹۰۵ ۲۳,۸۵۳ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۶۵۳,۰۵۷,۲۹۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲۳,۹۰۵ ۲۳,۸۵۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۶۸۸,۶۰۵,۶۶۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۲۳,۹۰۶ ۲۳,۸۵۴ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۷۲۴,۱۵۴,۴۶۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲۳,۹۰۷ ۲۳,۸۵۵ ۰ ۰ ۵۷,۷۲۸,۹۲۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۲,۷۵۹,۷۰۳,۷۱۱