صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۶,۲۴۹,۲۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۳۳,۷۵۰,۷۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۱۹,۱۶۶,۰۶۸,۲۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۶۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۵۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۵۱۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۳۶,۶۱۰ ۳۶,۵۱۶ ۰ ۰ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۴۱۹,۱۶۶,۰۶۸,۲۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۳۶,۷۴۰ ۳۶,۶۶۵ ۰ ۰ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۴۲۹,۰۲۰,۶۳۷,۴۰۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۳۵,۸۷۶ ۳۵,۸۰۴ ۰ ۰ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۳۷۲,۰۰۱,۶۹۴,۰۰۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۳۵,۸۷۸ ۳۵,۸۰۵ ۰ ۰ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۳۷۲,۰۸۰,۷۰۰,۷۰۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۳۵,۸۷۹ ۳۵,۸۰۷ ۰ ۰ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۳۷۲,۱۵۹,۷۰۸,۰۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۳۵,۸۸۰ ۳۵,۸۰۸ ۰ ۲۵۲,۰۴۷ ۷۳,۹۷۸,۱۹۸ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۶,۲۴۹,۲۷۰ ۲,۳۷۲,۲۳۸,۷۱۵,۹۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳۵,۶۳۳ ۳۵,۵۶۲ ۰ ۰ ۷۳,۷۲۶,۱۵۱ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۹۹۷,۲۲۳ ۲,۳۴۶,۹۷۴,۸۷۶,۹۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳۵,۵۵۴ ۳۵,۴۸۳ ۰ ۲۵۰,۱۲۵ ۷۳,۷۲۶,۱۵۱ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۹۹۷,۲۲۳ ۲,۳۴۱,۷۵۳,۹۵۸,۶۳۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۵,۸۵۶ ۳۵,۷۸۲ ۰ ۰ ۷۳,۴۷۶,۰۲۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۷۴۷,۰۹۸ ۲,۳۵۲,۵۶۶,۴۵۳,۳۱۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳۴,۸۳۰ ۳۴,۷۵۷ ۰ ۰ ۷۳,۴۷۶,۰۲۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۷۴۷,۰۹۸ ۲,۲۸۵,۱۹۰,۶۹۹,۰۶۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳۳,۷۵۵ ۳۳,۶۸۴ ۰ ۰ ۷۳,۴۷۶,۰۲۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۷۴۷,۰۹۸ ۲,۲۱۴,۶۳۰,۷۹۳,۰۵۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳۳,۷۵۷ ۳۳,۶۸۵ ۰ ۵۳۳,۸۴۵ ۷۳,۴۷۶,۰۲۶ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۷۴۷,۰۹۸ ۲,۲۱۴,۷۰۵,۳۷۸,۱۰۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳۳,۷۲۷ ۳۳,۶۵۵ ۰ ۶۴۵,۱۲۷ ۷۲,۹۴۲,۱۸۱ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۵,۲۱۳,۲۵۳ ۲,۱۹۴,۷۷۹,۹۳۳,۱۳۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳۴,۷۳۱ ۳۴,۶۵۶ ۰ ۰ ۷۲,۲۹۷,۰۵۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۴,۵۶۸,۱۲۶ ۲,۲۳۷,۶۶۴,۹۵۲,۴۴۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳۴,۲۰۳ ۳۴,۱۲۸ ۰ ۱۰,۲۸۰,۳۹۷ ۷۲,۲۹۷,۰۵۴ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۶۴,۵۶۸,۱۲۶ ۲,۲۰۳,۶۰۷,۰۲۲,۲۱۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳۴,۰۳۸ ۳۳,۹۶۹ ۰ ۵۱۹,۱۰۲ ۶۲,۰۱۶,۶۵۷ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۴,۲۸۷,۷۲۹ ۱,۸۴۴,۱۰۵,۷۵۶,۶۰۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳۳,۶۶۲ ۳۳,۵۹۳ ۰ ۰ ۶۱,۴۹۷,۵۵۵ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۳,۷۶۸,۶۲۷ ۱,۸۰۶,۲۴۵,۴۱۴,۰۵۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۳۲,۶۶۵ ۳۲,۵۹۸ ۰ ۰ ۶۱,۴۹۷,۵۵۵ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۳,۷۶۸,۶۲۷ ۱,۷۵۲,۷۳۵,۱۵۷,۰۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۳۲,۶۶۶ ۳۲,۵۹۹ ۰ ۰ ۶۱,۴۹۷,۵۵۵ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۳,۷۶۸,۶۲۷ ۱,۷۵۲,۷۹۱,۹۵۲,۹۳۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۳۲,۶۶۷ ۳۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۶۱,۴۹۷,۵۵۵ ۰ ۷,۷۲۸,۹۲۸ ۵۳,۷۶۸,۶۲۷ ۱,۷۵۲,۸۴۸,۷۴۹,۳۴۵