صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۷,۲۷۲ ۳۰.۵۴ ۱,۰۳۰,۸۹۶ ۲۲.۲۷ ۹۵۲,۸۸۰ ۲۰.۶۷ ۹۰۱,۷۳۶ ۲۰.۱۶
اوراق ۱۰۸,۴۰۰ ۶.۱۶ ۳۵,۵۸۸ ۰.۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۷۵,۴۴۹ ۹.۹۷ ۴۲۲,۳۵۳ ۹.۱۲ ۵۴۷,۰۹۷ ۱۱.۸۷ ۵۷۲,۳۲۵ ۱۲.۷۹
سایر دارایی‌ها ۱۵,۹۶۵ ۰.۹۱ ۴۶,۹۰۸ ۱.۰۱ ۳۹,۸۷۴ ۰.۸۷ ۱,۳۱۹ ۰.۰۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴۱,۹۱۰ ۳۰.۸۱ ۱,۰۳۰,۸۹۶ ۲۲.۲۷ ۹۵۲,۸۸۰ ۲۰.۶۷ ۹۰۱,۷۳۶ ۲۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۵۰۳,۲۵۷ ۱۴۲.۳ ۳,۰۹۴,۳۲۸ ۶۶.۸۳ ۳,۰۶۹,۴۹۲ ۶۶.۵۹ ۲,۹۹۸,۰۳۲ ۶۷.۰۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد