صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۳۲,۸۶۹ ۵۴.۸۲ ۱,۲۶۳,۹۶۹ ۳۹.۷۷ ۳۲۹,۷۲۱ ۱۰.۲۸ ۲۷۸,۳۸۵ ۸.۱۵
اوراق ۱۳۲,۱۲۷ ۱۶.۷۳ ۴۸۵,۹۱۱ ۱۵.۲۹ ۵۲۸,۳۰۵ ۱۶.۴۸ ۵۲۱,۷۴۵ ۱۵.۲۸
وجه نقد ۸۷,۱۶۴ ۱۱.۰۴ ۴۰۷,۹۸۱ ۱۲.۸۴ ۳۷۸,۱۵۵ ۱۱.۸ ۴۶۲,۴۵۵ ۱۳.۵۵
سایر دارایی ها ۸,۸۴۳ ۱.۱۲ ۲۶,۳۴۲ ۰.۸۳ ۱۷,۱۹۹ ۰.۵۴ ۱۴,۷۴۵ ۰.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۳۹,۷۱۱ ۵۵.۶۹ ۱,۲۶۳,۹۶۹ ۳۹.۷۷ ۳۲۹,۷۲۱ ۱۰.۲۸ ۲۷۸,۳۸۵ ۸.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد