صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰,۴۳۰ ۱۸.۲۷ ۵۴,۳۲۶ ۲۲.۶۴ ۷۸,۴۱۵ ۱۸.۴۶ ۶۶,۰۷۵ ۱۶.۱۴
اوراق ۷۰,۰۰۴ ۶۲.۵۹ ۱۰۷,۶۶۴ ۴۴.۸۷ ۱۷۲,۷۱۹ ۴۰.۶۶ ۲۰۱,۹۷۰ ۴۹.۳۲
وجه نقد ۱۶,۵۷۳ ۱۴.۸۲ ۵۷,۰۸۵ ۲۳.۷۹ ۱۳۳,۶۳۶ ۳۱.۴۶ ۱۲۳,۷۹۸ ۳۰.۲۳
سایر دارایی ها ۴,۸۳۷ ۴.۳۲ ۲۰,۸۵۸ ۸.۶۹ ۳۹,۹۸۱ ۹.۴۱ ۱۷,۶۵۰ ۴.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۰,۶۸۵ ۲۷.۴۴ ۵۴,۳۲۶ ۲۲.۶۴ ۷۸,۴۱۵ ۱۸.۴۶ ۶۶,۰۷۵ ۱۶.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد