صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۲,۲۴۱ ۵۵.۷۶ ۷۷۰,۸۸۴ ۷۷.۷۳ ۱,۱۰۷,۹۴۱ ۸۵.۸۱ ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷
اوراق ۷۷,۸۵۳ ۳۰.۵۲ ۱۱۶,۹۴۲ ۱۱.۷۹ ۱۰۴,۴۹۰ ۸.۰۹ ۱۰۹,۴۳۸ ۷.۱۳
وجه نقد ۲۸,۶۴۰ ۱۱.۲۳ ۸۹,۸۰۰ ۹.۰۵ ۷۱,۲۷۴ ۵.۵۲ ۸۶,۷۵۱ ۵.۶۵
سایر دارایی ها ۶,۳۷۴ ۲.۵ ۱۴,۱۳۹ ۱.۴۳ ۷,۴۱۰ ۰.۵۷ ۷۵۸ ۰.۰۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۵۰,۸۱۴ ۵۹.۱۲ ۷۷۰,۸۸۴ ۷۷.۷۳ ۱,۱۰۷,۹۴۱ ۸۵.۸۱ ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد