صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶۴,۳۶۶ ۲۸.۸۱ ۸۹۲,۲۹۵ ۲۰.۳۹ ۸۸۸,۷۶۲ ۲۰.۶ ۸۷۷,۶۱۸ ۲۰.۷۴
اوراق ۱۰۰,۰۹۹ ۵.۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۲۰۰,۲۵۸ ۱۰.۲۲ ۵۰۳,۰۸۴ ۱۱.۵ ۵۱۹,۲۶۴ ۱۲.۰۴ ۶۴۰,۲۷۸ ۱۵.۱۳
سایر دارایی‌ها ۱۹,۷۶۲ ۱.۰۱ ۶۲,۲۹۷ ۱.۴۲ ۴۲,۸۲۹ ۰.۹۹ ۵۵ ۰
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۶۸,۶۴۹ ۲۹.۰۳ ۸۹۲,۲۹۵ ۲۰.۳۹ ۸۸۸,۷۶۲ ۲۰.۶ ۸۷۷,۶۱۸ ۲۰.۷۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۵۷۸,۶۵۰ ۱۳۱.۶۴ ۲,۹۱۸,۷۷۹ ۶۶.۶۹ ۲,۸۶۳,۵۲۵ ۶۶.۳۷ ۲,۷۱۳,۸۳۰ ۶۴.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد