صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۰,۲۷۸ ۱۵.۱۳ % ۲,۷۱۳,۸۸۶ ۰ % ۸۷۷,۶۱۸ ۲۰.۷۴ % ۲,۷۱۳,۸۳۰ ۶۴.۱۳ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۸,۳۵۵ ۱۴.۰۶ % ۲,۷۷۴,۶۵۱ ۰ % ۸۸۲,۰۴۹ ۲۰.۷۳ % ۲,۷۷۴,۵۹۶ ۶۵.۲۱ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۹,۱۹۹ ۱۳.۸۹ % ۲,۷۷۱,۴۶۹ ۰.۰۱ % ۸۸۱,۶۹۵ ۲۰.۷۸ % ۲,۷۷۱,۱۵۵ ۶۵.۳۲ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۹,۲۴۵ ۱۲.۳ % ۲,۸۲۱,۵۱۵ ۰.۵۲ % ۸۸۰,۹۸۴ ۲۰.۸۷ % ۲,۷۹۹,۶۶۹ ۶۶.۳۲ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۶۲۲ ۱۳.۰۲ % ۲,۸۰۹,۸۸۸ ۰ % ۸۸۱,۶۷۱ ۲۰.۷۷ % ۲,۸۰۹,۸۲۷ ۶۶.۲ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۶۲۲ ۱۳.۰۲ % ۲,۸۰۹,۸۹۱ ۰ % ۸۸۱,۶۷۱ ۲۰.۷۷ % ۲,۸۰۹,۸۲۷ ۶۶.۲ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۲,۶۲۲ ۱۳.۰۲ % ۲,۸۰۹,۸۹۳ ۰ % ۸۸۱,۶۷۱ ۲۰.۷۷ % ۲,۸۰۹,۸۲۷ ۶۶.۲ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۰,۲۷۵ ۱۲.۹۲ % ۲,۸۲۱,۷۴۲ ۰ % ۸۸۷,۶۹۷ ۲۰.۸۴ % ۲,۸۲۱,۶۷۳ ۶۶.۲۴ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۰,۰۷۷ ۱۳.۵۵ % ۲,۸۰۹,۴۲۶ ۰ % ۸۹۱,۵۷۰ ۲۰.۸۳ % ۲,۸۰۹,۳۵۵ ۶۵.۶۲ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۰,۰۸۲ ۱۳.۳۲ % ۲,۸۱۸,۰۱۳ ۰ % ۸۹۲,۴۸۱ ۲۰.۸۵ % ۲,۸۱۷,۹۴۰ ۶۵.۸۳ %