صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۷۸,۳۸۵ ۸.۱۵ % ۵۲۱,۷۴۵ ۱۵.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۶۲,۴۵۵ ۱۳.۵۵ % ۲,۱۵۱,۳۰۲ ۰.۴۳ % ۲۷۸,۳۸۵ ۸.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۷۸,۹۷۲ ۸.۱۶ % ۵۲۱,۲۷۵ ۱۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۶۸,۲۸۲ ۱۳.۷ % ۲,۱۴۸,۶۳۲ ۰.۰۲ % ۲۷۸,۹۷۲ ۸.۱۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۲۷۸,۲۰۳ ۸.۲۲ % ۵۲۱,۱۳۷ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۳۲,۲۶۷ ۹.۸۱ % ۲,۲۵۴,۴۲۳ ۴.۰۴ % ۲۷۸,۲۰۳ ۸.۲۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۲۶۱,۳۸۶ ۷.۶۱ % ۵۲۰,۷۸۴ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۴۰,۵۰۲ ۹.۹۱ % ۲,۳۱۱,۹۵۹ ۴.۳۳ % ۲۶۱,۳۸۶ ۷.۶۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۴ % ۵۲۰,۵۳۴ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۳۴,۳۰۱ ۱۲.۵۷ % ۲,۱۱۹,۱۴۶ ۰.۰۲ % ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۴ % ۵۲۰,۳۱۴ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۴۸۲ ۱۲.۵۵ % ۲,۱۱۹,۱۴۷ ۰.۰۲ % ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۵ % ۵۲۰,۰۹۴ ۱۵.۰۶ % ۰ ۰ % ۴۳۳,۴۸۲ ۱۲.۵۵ % ۲,۱۱۹,۱۴۷ ۰.۰۲ % ۳۸۱,۵۴۲ ۱۱.۰۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳۶۵,۴۳۹ ۱۱.۰۷ % ۵۱۹,۹۱۵ ۱۵.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۷۱,۸۱۵ ۱۱.۲۷ % ۲,۰۴۲,۸۳۸ ۱.۸۹ % ۳۶۵,۴۳۹ ۱۱.۰۷ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۳۶۷,۰۶۵ ۱۱.۳۸ % ۵۱۹,۷۰۴ ۱۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۲۰۱ ۱۰.۵۲ % ۱,۹۹۹,۲۷۹ ۲.۱۷ % ۳۶۷,۰۶۵ ۱۱.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۳۶۲,۸۹۵ ۱۱.۲۳ % ۵۱۹,۵۱۴ ۱۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۳۹,۰۸۶ ۱۰.۵ % ۲,۰۰۸,۶۶۰ ۱.۸۹ % ۳۶۲,۸۹۵ ۱۱.۲۳ %