صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۶۶,۰۷۵ ۱۶.۱۴ % ۲۰۱,۹۷۰ ۴۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۷۹۸ ۳۰.۲۳ % ۱۷,۶۵۰ ۴.۳۱ % ۶۶,۰۷۵ ۱۶.۱۴ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۹۰ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۷ ۱۸.۰۸ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۹ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۸ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۸ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۸ ۱۸.۰۸ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ % ۲۰۰,۹۸۷ ۴۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۶۲,۸۱۰ ۱۵.۴۸ % ۷۳,۳۴۹ ۱۸.۰۸ % ۶۸,۵۹۴ ۱۶.۹۱ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸۱,۱۳۹ ۲۰.۰۲ % ۲۰۱,۲۱۱ ۴۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۶۸۲ ۱۵.۷۱ % ۵۹,۳۰۶ ۱۴.۶۳ % ۸۱,۱۳۹ ۲۰.۰۲ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۴۹,۰۳۰ ۳۰.۹۱ % ۲۰۰,۶۰۹ ۴۱.۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۴۹ ۲۷.۴۹ % ۲۹ ۰.۰۱ % ۱۴۹,۰۳۰ ۳۰.۹۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ % ۲۰۰,۲۱۴ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۱ ۴۰.۰۷ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ % ۲۰۰,۲۱۳ ۴۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۳۰۱ ۴۰.۰۷ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۶۷,۹۲۷ ۱۵.۱۸ %