صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۳۲۵ ۱۲.۷۹ % ۲,۹۹۹,۳۵۱ ۰.۰۳ % ۹۰۱,۷۳۶ ۲۰.۱۶ % ۲,۹۹۸,۰۳۲ ۶۷.۰۲ %
۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۷۲,۳۲۵ ۱۲.۷۹ % ۲,۹۹۹,۳۵۲ ۰.۰۳ % ۹۰۱,۷۳۶ ۲۰.۱۶ % ۲,۹۹۸,۰۳۲ ۶۷.۰۲ %
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۳,۳۱۴ ۱۲.۳۵ % ۳,۰۷۶,۴۴۷ ۰.۲۲ % ۹۲۱,۱۵۹ ۲۰.۲ % ۳,۰۶۶,۵۸۴ ۶۷.۲۴ %
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۱,۷۸۷ ۱۲.۳۲ % ۳,۰۷۶,۴۴۸ ۰.۲۲ % ۹۲۱,۱۵۹ ۲۰.۲ % ۳,۰۶۶,۵۸۴ ۶۷.۲۶ %
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۱,۷۸۷ ۱۲.۳۲ % ۳,۰۷۶,۴۴۹ ۰.۲۲ % ۹۲۱,۱۵۹ ۲۰.۲ % ۳,۰۶۶,۵۸۴ ۶۷.۲۶ %
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۴,۳۶۰ ۱۲.۲۹ % ۳,۱۰۳,۷۸۳ ۰.۱۹ % ۹۲۲,۸۸۳ ۲۰.۱ % ۳,۰۹۵,۱۵۶ ۶۷.۴۲ %
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۵,۹۷۷ ۱۲.۸۶ % ۳,۰۵۱,۳۶۲ ۰ % ۹۱۸,۶۲۵ ۲۰.۱۶ % ۳,۰۵۱,۱۳۸ ۶۶.۹۷ %
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۹۸۶ ۱۰.۳۹ % ۳,۱۵۶,۲۱۷ ۲.۲۲ % ۹۲۱,۶۵۶ ۲۰.۲۵ % ۳,۰۵۵,۱۱۴ ۶۷.۱۳ %
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۱,۹۴۳ ۱۰.۲۶ % ۳,۱۹۶,۳۲۰ ۲.۲۱ % ۹۳۳,۰۰۵ ۲۰.۲۸ % ۳,۰۹۴,۶۹۲ ۶۷.۲۶ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱۲,۳۹۰ ۱۳.۵۹ % ۲,۹۶۱,۷۹۶ ۰.۰۱ % ۹۳۰,۷۴۸ ۲۰.۶۶ % ۲,۹۶۱,۵۶۸ ۶۵.۷۴ %