صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷ % ۱۰۹,۴۳۸ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۵۱ ۵.۶۵ % ۷۵۸ ۰.۰۵ % ۱,۳۳۸,۲۳۷ ۸۷.۱۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۳۰۴,۰۳۸ ۸۶.۸۸ % ۱۰۹,۴۵۳ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۳,۷۷۴ ۳.۵۸ % ۳۳,۷۳۶ ۲.۲۵ % ۱,۳۰۴,۰۳۸ ۸۶.۸۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۷ ۰.۹۴ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ % ۱۰۹,۶۳۲ ۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۵.۹۷ % ۱۴,۱۸۸ ۰.۹۴ % ۱,۲۹۰,۲۲۸ ۸۵.۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۲۳۴,۷۴۷ ۸۵.۰۸ % ۱۰۹,۷۱۷ ۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۱۹ % ۱۶,۹۹۹ ۱.۱۷ % ۱,۲۳۴,۷۴۷ ۸۵.۰۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۱۸۶,۸۶۵ ۸۵.۴۹ % ۱۰۹,۴۱۵ ۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۴۷ % ۲,۱۸۰ ۰.۱۶ % ۱,۱۸۶,۸۶۵ ۸۵.۴۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۲۲۰,۰۳۹ ۸۵.۴۴ % ۱۰۹,۴۲۸ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۹,۷۷۴ ۶.۲۹ % ۸,۷۰۳ ۰.۶۱ % ۱,۲۲۰,۰۳۹ ۸۵.۴۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۲۰۸,۳۴۲ ۸۵.۷۹ % ۱۰۹,۵۳۹ ۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۲,۰۶۹ ۵.۸۳ % ۸,۵۲۹ ۰.۶۱ % ۱,۲۰۸,۳۴۲ ۸۵.۷۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ % ۱۰۹,۲۵۰ ۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۸,۲۲۴ ۵.۷۲ % ۴,۶۰۸ ۰.۳۴ % ۱,۱۷۴,۵۰۱ ۸۵.۹۴ %