صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ (۱.۵۳) (۲.۳۳) (۹۹.۶۴) (۹۹.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ (۰.۰۶) (۰.۳۳) (۲۱.۰۶) (۷۰.۱۳)
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۰.۴۹ (۰.۸۹) ۵۰۱.۷۲ (۹۶.۱۷)
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۲۷) (۰.۸۸) (۶۲.۵۸) (۹۵.۹۸)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۳۸) (۰.۰۳) (۷۴.۹۷) (۱۱.۳)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۷۱.۵۹ ۷۰.۴۲
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۱۹) (۰.۳) (۵۰.۷۶) (۶۷.۱)
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۱.۵۳) (۱.۸۸) (۹۹.۶۴) (۹۹.۹)
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۰.۱۹ (۰.۰۵) ۹۷.۶ (۱۵.۷)
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۳۵ ۰.۰۲ ۲۵۴.۵۹ ۷.۴۲
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۷۸) (۰.۹۶) (۹۴.۱۷) (۹۷.۰۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۱۸) (۰.۲۲) (۴۸.۴) (۵۴.۷۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۵۱.۱۹ ۷.۲۳
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۰.۸۴) (۱.۳۳) (۹۵.۳۳) (۹۹.۲۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰