صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱.۱۳ ۲.۱ ۵,۸۳۴.۶۹ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ (۰.۱۹) ۰.۵۲ (۵۰.۰۴) ۵۷۵.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۶۳ ۴.۲۷ ۴.۴۷E+۰۷ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۵۴ ۴.۳۸ ۱.۱۱E+۰۹ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۲.۷۹) (۰.۶۷) (۱۰۰) (۹۱.۴۷)
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱.۳۸ ۱.۷۵ ۱۴,۹۸۷.۰۱ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۳.۰۷ ۳.۳ ۶.۱۹E+۰۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ (۱.۸۴) ۲.۰۴ (۹۹.۸۸) ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۴.۴ ۳.۶۹ ۶.۷۸E+۰۸ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۵.۲۶ ۳.۱۳ ۱.۳۴E+۱۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱.۷۷ ۲.۳۸ ۵۹,۶۸۴.۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۴.۱۵ ۳.۳۳ ۲.۸۴E+۰۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۷۷ ۲.۴۶ ۶۱,۳۷۸.۷۱ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵