صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۰.۹۲۶ %۳.۶۲۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۱.۶۷۹ %۶.۵۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۵.۸۰۷ %۲.۲۲۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۲۰.۰۶۸ %۵۵.۱۴۱
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ (۹.۴۴۸)% %۷۶.۸۵۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۸.۸۰۲ %۲۰۶.۳۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ %۱۹.۹ %۲۶۰.۳۷۴