صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۱.۱۲۵ %۲.۰۹۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۶.۲۹۱ %۱۰.۹۵۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۴۷.۴۵۷ %۶۰.۹۴۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۱۵۳.۲۹۹ %۱۹۰.۵۸۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۲۰۲.۵۲۷ %۳۶۱.۳۱۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۷۹.۰۵۲ %۵۷۴.۴۴۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ %۲۰۲.۹۲ %۹۵۱.۱۵۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۸۸۱۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%