صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/09/04 24,961 24,945 0 0 147,645,384 8,836,328 16,565,256 131,080,128 3,269,765,260,013
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/09/03 24,372 24,356 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,407,824,074,492
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/09/02 24,149 24,134 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,376,705,635,727
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/09/01 24,496 24,481 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,425,320,369,947
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/30 24,281 24,264 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,394,966,644,685
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/29 24,273 24,257 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,393,944,226,637
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/28 24,272 24,255 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,393,740,792,583
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/27 23,535 23,519 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,290,759,613,782
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/26 23,001 22,985 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,216,018,480,651
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/25 23,031 23,020 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,220,939,245,803
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/24 22,920 22,909 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,205,284,435,510
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/23 22,222 22,211 0 0 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,107,627,051,760
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/22 22,220 22,209 0 16,500,935 147,645,384 0 7,728,928 139,916,456 3,107,424,592,082
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/21 24,050 24,037 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 2,966,556,343,852
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/20 24,056 24,043 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 2,967,290,264,363
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/19 23,867 23,855 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 2,944,051,432,198
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/18 23,626 23,614 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 2,914,336,068,871
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/17 24,212 24,199 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 2,986,580,591,988
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/16 25,264 25,251 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 3,116,403,171,056
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/08/15 25,262 25,250 0 0 131,144,449 0 7,728,928 123,415,521 3,116,201,117,466