صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/28 21,277 21,267 21,267 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,150,235,481,146
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/27 21,609 21,598 21,598 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,214,958,098,557
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/26 21,622 21,612 21,612 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,217,550,902,698
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/25 21,517 21,506 21,506 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,197,035,396,120
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/24 21,575 21,564 21,564 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,208,324,461,662
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/23 21,575 21,565 21,565 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,208,429,546,925
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/22 21,576 21,565 21,565 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,208,534,632,188
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/21 21,658 21,647 21,647 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,224,502,492,543
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/20 21,625 21,615 21,615 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,218,224,631,140
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/19 21,667 21,657 21,657 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,226,440,039,414
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/18 22,003 21,993 21,993 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,291,896,423,169
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/17 21,962 21,952 21,952 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,283,918,166,281
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/16 21,963 21,952 21,952 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,284,025,415,330
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/15 21,963 21,953 21,953 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,284,132,664,379
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/14 21,887 21,877 21,877 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,269,324,308,621
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/13 22,058 22,048 22,048 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,302,719,806,026
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/12 22,099 22,088 22,088 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,310,593,374,677
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/11 22,074 22,063 22,063 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,305,704,087,938
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/10 22,260 22,249 22,249 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,342,011,517,726
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/10/09 22,260 22,250 22,250 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,342,120,281,413