صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/08/02 22,851 22,840 22,840 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,457,363,285,909
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/08/01 22,852 22,841 22,841 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,457,473,077,206
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/30 23,301 23,290 23,290 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,545,090,732,036
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/29 23,294 23,283 23,283 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,543,675,534,456
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/28 23,294 23,283 23,283 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,543,787,736,008
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/27 23,457 23,446 23,446 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,575,529,863,493
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/26 23,216 23,205 23,205 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,528,546,211,798
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/25 23,251 23,241 23,241 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,535,448,104,434
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/24 23,510 23,499 23,499 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,585,969,720,899
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/23 22,803 22,792 22,792 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,447,899,467,001
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/22 22,803 22,793 22,793 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,448,009,054,147
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/21 22,804 22,793 22,793 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,448,118,641,293
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/20 23,033 23,022 23,022 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,492,839,200,863
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/19 23,556 23,545 23,545 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,594,872,255,794
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/18 23,451 23,440 23,440 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,574,308,758,744
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/17 23,694 23,682 23,682 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,621,680,631,185
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/16 24,062 24,050 24,050 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,693,502,548,345
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/15 24,062 24,051 24,051 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,693,618,676,082
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/14 24,063 24,052 24,052 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,693,734,803,819
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1400/07/13 24,072 24,061 24,061 0 0 271,948,143 0 76,796,090 195,152,053 4,695,521,778,412