صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/16 12,013 11,990 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 409,826,409,399
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/15 11,904 11,880 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 406,079,519,976
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/14 11,904 11,880 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 406,085,649,095
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/13 11,905 11,881 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 406,091,778,824
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/12 11,905 11,881 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 406,097,909,162
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/11 11,905 11,881 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 406,104,040,110
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/10 11,896 11,869 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 405,710,022,134
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/09 11,835 11,792 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 403,058,951,484
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/08 11,750 11,726 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 400,815,868,717
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/07 11,750 11,726 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 400,821,961,162
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/06 11,751 11,727 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 400,828,054,218
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/05 11,675 11,650 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 398,221,300,713
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/04 11,635 11,610 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,838,528,930
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/03 11,635 11,610 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,844,770,570
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/02 11,636 11,610 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,851,012,818
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/01/01 11,636 11,610 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,857,255,676
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1398/12/29 11,636 11,611 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,863,499,146
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1398/12/28 11,635 11,610 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 396,835,673,429
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1398/12/27 11,533 11,503 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 393,185,693,877
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1398/12/26 11,430 11,391 0 0 41,910,002 0 7,728,928 34,181,074 389,371,422,245