صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/15 30,353 30,292 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,514,576,159,866
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/14 30,015 29,955 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,497,748,703,422
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/13 30,071 30,012 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,500,610,961,215
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/12 30,072 30,013 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,500,654,144,432
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/11 30,073 30,014 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,500,697,328,119
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/10 29,019 28,963 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,448,153,030,069
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/09 27,759 27,704 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,385,190,046,723
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/08 28,554 28,499 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,424,939,574,925
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/07 28,166 28,110 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,405,514,668,564
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/06 27,328 27,273 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,363,658,782,063
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/05 27,329 27,274 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,363,698,372,595
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/04 27,330 27,275 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,363,737,963,580
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/03 27,840 27,785 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,389,225,774,897
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/02 26,667 26,613 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,330,644,851,754
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/04/01 25,336 25,283 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,264,146,591,313
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/03/31 24,897 24,844 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,242,215,491,109
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/03/30 23,905 23,853 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,192,653,057,291
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/03/29 23,905 23,854 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,192,688,605,662
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/03/28 23,906 23,854 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,192,724,154,469
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1399/03/27 23,907 23,855 0 0 57,728,928 0 7,728,928 50,000,000 1,192,759,703,711