صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹۷,۹۳۳,۵۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۲,۰۶۶,۴۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۶۷۳,۰۸۴,۹۴۸,۱۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۵,۶۹۵ ۱۵,۶۸۵ ۱۵,۶۸۵ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۹۷,۹۳۳,۵۸۲ ۴,۶۷۳,۰۸۴,۹۴۸,۱۷۸
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۵,۶۸۷ ۱۵,۶۷۷ ۱۵,۶۷۷ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۷۸,۵۹۹,۴۹۵,۰۵۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۵,۶۴۳ ۱۵,۶۳۳ ۱۵,۶۳۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۶۵,۴۰۴,۶۸۵,۹۱۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۵,۶۶۲ ۱۵,۶۵۲ ۱۵,۶۵۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۷۱,۰۴۳,۹۸۶,۱۹۴
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۵,۷۰۲ ۱۵,۶۹۲ ۱۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۸۲,۹۹۱,۶۴۶,۳۸۶
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۵,۷۰۲ ۱۵,۶۹۲ ۱۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۸۳,۰۳۲,۰۱۳,۶۸۹
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۵,۷۰۲ ۱۵,۶۹۲ ۱۵,۶۹۲ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۸۳,۰۷۲,۳۸۱,۰۲۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۵,۶۸۳ ۱۵,۶۷۳ ۱۵,۶۷۳ ۰ ۰ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۷۷,۲۳۲,۸۰۷,۸۵۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۵,۶۵۴ ۱۵,۶۴۷ ۱۵,۶۴۷ ۰ ۱۴,۴۲۸,۳۳۳ ۴۰۴,۹۷۴,۱۷۲ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۹۸,۴۳۳,۵۸۲ ۴,۶۶۹,۵۳۳,۶۸۰,۹۳۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۵,۹۲۷ ۱۵,۹۱۹ ۱۵,۹۱۹ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۴,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۵۲۱,۱۲۰,۷۲۳,۸۴۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۱۵,۸۱۹ ۱۵,۸۱۱ ۱۵,۸۱۱ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۴,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۴۹۰,۳۱۶,۵۸۸,۵۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۵,۹۲۶ ۱۵,۹۱۸ ۱۵,۹۱۸ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۴,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۵۲۰,۷۸۰,۰۵۱,۹۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۵,۹۲۶ ۱۵,۹۱۸ ۱۵,۹۱۸ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۴,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۵۲۰,۸۲۰,۳۷۰,۲۰۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۱۶,۳۰۳ ۱۶,۲۹۵ ۱۶,۲۹۵ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۷۶,۶۸۶,۸۰۴,۸۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۶,۳۰۴ ۱۶,۲۹۶ ۱۶,۲۹۶ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۷۶,۹۸۷,۸۳۵,۷۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۶,۲۴۵ ۱۶,۲۳۷ ۱۶,۲۳۷ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۶۰,۰۸۰,۳۴۹,۱۳۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۱۶,۳۰۳ ۱۶,۲۹۵ ۱۶,۲۹۵ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۷۶,۷۵۰,۸۷۰,۹۳۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱۶,۳۹۴ ۱۶,۳۸۶ ۱۶,۳۸۶ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۷۰۲,۹۶۷,۲۳۴,۳۴۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۱۶,۳۳۹ ۱۶,۳۳۱ ۱۶,۳۳۱ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۸۷,۱۱۴,۵۵۱,۸۵۶
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۶,۳۳۹ ۱۶,۳۳۱ ۱۶,۳۳۱ ۰ ۰ ۳۹۰,۵۴۵,۸۳۹ ۰ ۱۰۳,۵۴۰,۵۹۰ ۲۸۷,۰۰۵,۲۴۹ ۴,۶۸۷,۱۴۸,۳۴۵,۵۶۰
  مشاهده همه