صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۶,۳۵۰,۷۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۳,۶۴۹,۲۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۵۳۰,۲۳۸,۶۴۷,۱۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۹۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۹۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۰,۹۵۰ ۲۰,۹۳۹ ۲۰,۹۳۹ ۰ ۰ ۳۰۶,۳۹۱,۳۲۹ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۶,۳۵۰,۷۳۹ ۴,۵۳۰,۲۳۸,۶۴۷,۱۳۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۲۰,۹۵۱ ۲۰,۹۴۰ ۲۰,۹۴۰ ۰ ۰ ۳۰۶,۳۹۱,۳۲۹ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۶,۳۵۰,۷۳۹ ۴,۵۳۰,۳۹۷,۵۲۶,۷۲۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۲۰,۹۵۲ ۲۰,۹۴۱ ۲۰,۹۴۱ ۰ ۰ ۳۰۶,۳۹۱,۳۲۹ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۶,۳۵۰,۷۳۹ ۴,۵۳۰,۵۵۶,۴۰۶,۴۰۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۲۰,۶۱۸ ۲۰,۶۰۷ ۲۰,۶۰۷ ۰ ۱,۴۹۳,۵۷۷ ۳۰۶,۳۹۱,۳۲۹ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۶,۳۵۰,۷۳۹ ۴,۴۵۸,۲۵۸,۷۹۹,۹۵۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۰,۶۱۹ ۲۰,۶۰۸ ۲۰,۶۰۸ ۰ ۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۲۷,۷۹۱,۸۲۰,۸۹۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۰,۴۹۵ ۲۰,۴۸۴ ۲۰,۴۸۴ ۰ ۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۰۱,۰۷۴,۶۴۳,۲۰۴
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۰,۷۲۰ ۲۰,۷۰۸ ۲۰,۷۰۸ ۰ ۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۴۹,۳۴۱,۴۰۰,۶۰۱
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۰,۸۴۶ ۲۰,۸۳۴ ۲۰,۸۳۴ ۰ ۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۷۶,۴۱۷,۰۶۷,۳۲۵
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۲۰,۸۴۶ ۲۰,۸۳۵ ۲۰,۸۳۵ ۰ ۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۷۶,۵۶۶,۶۱۶,۱۴۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۲۰,۸۴۷ ۲۰,۸۳۶ ۲۰,۸۳۶ ۰ ۱۵,۱۲۶,۳۰۰ ۳۰۴,۸۹۷,۷۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۲۱۴,۸۵۷,۱۶۲ ۴,۴۷۶,۷۱۶,۱۸۵,۶۴۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۲۱,۶۱۳ ۲۱,۶۰۱ ۲۱,۶۰۱ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۱۹۹,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۳۱۴,۴۰۰,۷۸۴,۲۰۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۲۱,۵۷۹ ۲۱,۵۶۷ ۲۱,۵۶۷ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۴۰,۵۹۰ ۱۹۹,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۳۰۷,۶۴۰,۲۴۴,۵۳۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۲۲,۳۵۴ ۲۲,۳۴۲ ۲۲,۳۴۲ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۲۹,۴۸۸,۸۷۶,۳۰۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۲۲,۶۶۸ ۲۲,۶۵۶ ۲۲,۶۵۶ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۹۳,۱۶۴,۳۶۵,۷۳۴
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۲۲,۵۹۱ ۲۲,۵۷۹ ۲۲,۵۷۹ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۷۷,۵۲۲,۴۹۰,۹۰۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۲۲,۵۹۲ ۲۲,۵۸۰ ۲۲,۵۸۰ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۷۷,۶۶۸,۵۶۲,۹۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۲۲,۶۱۰ ۲۲,۵۹۸ ۲۲,۵۹۸ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۸۱,۳۴۸,۸۱۶,۲۸۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ۲۲,۴۹۶ ۲۲,۴۸۴ ۲۲,۴۸۴ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۵۵۸,۱۴۲,۲۸۰,۸۳۳
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۲۲,۱۷۸ ۲۲,۱۶۶ ۲۲,۱۶۶ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۴۹۳,۸۳۰,۷۵۶,۰۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ۲۲,۱۷۹ ۲۲,۱۶۷ ۲۲,۱۶۷ ۰ ۰ ۲۸۹,۷۷۱,۴۵۲ ۰ ۸۷,۰۴۰,۵۹۰ ۲۰۲,۷۳۰,۸۶۲ ۴,۴۹۳,۹۹۰,۸۴۹,۰۵۹
  مشاهده همه