صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۳۱,۱۹۳,۷۱۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۶۸,۸۰۶,۲۸۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴,۵۲۳,۴۹۷,۷۰۱,۲۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۸۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۹,۸۷۶ ۱۹,۸۶۳ ۱۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۸۶۶,۶۰۵ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۳۱,۱۹۳,۷۱۱ ۱۴,۵۲۳,۴۹۷,۷۰۱,۲۰۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۲۰,۰۲۱ ۲۰,۰۰۸ ۲۰,۰۰۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۵,۸۶۶,۶۰۵ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۳۱,۱۹۳,۷۱۱ ۱۴,۶۲۹,۷۱۹,۵۴۴,۲۰۰
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۲۰,۰۱۰ ۱۹,۹۹۸ ۱۹,۹۹۸ ۰ ۱,۴۰۰,۳۸۶ ۱,۱۰۵,۸۶۶,۶۰۵ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۳۱,۱۹۳,۷۱۱ ۱۴,۶۲۲,۱۷۸,۳۴۳,۳۷۰
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۲۰,۰۳۰ ۲۰,۰۱۷ ۲۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۱,۱۰۴,۴۶۶,۲۱۹ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۹,۷۹۳,۳۲۵ ۱۴,۶۰۸,۰۷۳,۰۳۰,۳۵۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۲۰,۱۱۴ ۲۰,۰۹۹ ۲۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۴,۴۶۶,۲۱۹ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۹,۷۹۳,۳۲۵ ۱۴,۶۶۸,۴۶۸,۸۴۴,۸۲۷
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۲۰,۱۱۴ ۲۰,۰۹۹ ۲۰,۰۹۹ ۰ ۰ ۱,۱۰۴,۴۶۶,۲۱۹ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۹,۷۹۳,۳۲۵ ۱۴,۶۶۷,۹۱۸,۵۲۱,۸۴۷
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۲۰,۱۱۳ ۲۰,۰۹۸ ۲۰,۰۹۸ ۰ ۳,۲۳۹,۶۰۵ ۱,۱۰۴,۴۶۶,۲۱۹ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۹,۷۹۳,۳۲۵ ۱۴,۶۶۷,۳۲۹,۲۰۸,۳۳۲
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۹,۸۱۶ ۱۹,۸۰۱ ۱۹,۸۰۱ ۰ ۱۵۳,۶۳۶ ۱,۱۰۱,۲۲۶,۶۱۴ ۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۶,۵۵۳,۷۲۰ ۱۴,۳۸۶,۴۴۰,۰۸۲,۷۶۸
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۹,۹۲۷ ۱۹,۹۱۱ ۱۹,۹۱۱ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۷۹,۶۴۴ ۷۲۶,۴۰۰,۰۸۴ ۱۴,۴۶۳,۵۷۶,۹۶۲,۰۱۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۹,۷۸۹ ۱۹,۷۷۴ ۱۹,۷۷۴ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۳۹۳,۲۶۵,۴۳۳,۰۶۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۹,۵۰۳ ۱۹,۴۸۸ ۱۹,۴۸۸ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۱۸۵,۵۲۰,۵۱۷,۵۸۸
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۹,۵۳۰ ۱۹,۵۱۶ ۱۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۲۰۵,۵۶۷,۹۲۰,۳۰۹
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۹,۵۳۰ ۱۹,۵۱۶ ۱۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۲۰۵,۵۸۲,۶۶۵,۴۴۳
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۹,۵۳۰ ۱۹,۵۱۶ ۱۹,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۲۰۵,۵۹۷,۴۳۵,۰۶۳
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۹,۶۳۰ ۱۹,۶۱۵ ۱۹,۶۱۵ ۰ ۲۷,۲۹۵,۱۷۷ ۱,۱۰۱,۰۷۲,۹۷۸ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۲۷,۹۰۰,۰۸۴ ۱۴,۲۷۷,۸۳۹,۶۷۳,۷۳۲
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۲۰,۱۱۰ ۲۰,۰۹۵ ۲۰,۰۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۷۳,۷۷۷,۸۰۱ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۰۰,۶۰۴,۹۰۷ ۱۴,۰۷۸,۳۷۹,۶۲۹,۱۶۳
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۲۰,۱۴۳ ۲۰,۱۲۸ ۲۰,۱۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۷۳,۷۷۷,۸۰۱ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۰۰,۶۰۴,۹۰۷ ۱۴,۱۰۱,۷۹۱,۳۱۹,۱۵۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۲۰,۱۴۳ ۲۰,۱۲۸ ۲۰,۱۲۸ ۰ ۰ ۱,۰۷۳,۷۷۷,۸۰۱ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۰۰,۶۰۴,۹۰۷ ۱۴,۱۰۱,۸۲۵,۱۳۱,۱۶۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۲۰,۰۱۲ ۱۹,۹۹۶ ۱۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۱,۰۷۳,۷۷۷,۸۰۱ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۰۰,۶۰۴,۹۰۷ ۱۴,۰۰۹,۵۴۹,۱۴۳,۷۱۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۲۰,۰۱۲ ۱۹,۹۹۶ ۱۹,۹۹۶ ۰ ۰ ۱,۰۷۳,۷۷۷,۸۰۱ ۰ ۳۳۳,۵۷۹,۶۴۴ ۷۰۰,۶۰۴,۹۰۷ ۱۴,۰۰۹,۵۸۲,۰۴۲,۰۴۳
  مشاهده همه