صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۱۶,۴۲۲ ۲۶.۹۹ ۹۸۰,۰۲۵ ۲۰.۴۲ ۹۴۴,۵۴۴ ۱۹.۵۱ ۹۵۱,۲۰۰ ۱۹.۸۲
سایر سهام -۳,۷۳۴ -۰.۱۶۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۸۷,۲۷۶ ۳.۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۲۶,۷۵۱ ۹.۹۳ ۳۸۶,۰۱۹ ۸.۰۴ ۳۸۶,۴۱۲ ۷.۹۸ ۳۷۴,۳۴۳ ۷.۸
سایر دارایی‌ها ۱۷,۷۴۲ ۰.۷۸ ۵۵۷ ۰.۰۱ ۵۵۰ ۰.۰۱ ۵۲۳ ۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۷۲۷,۰۱۱ ۱۱۹.۳۸ ۳,۴۳۲,۷۳۱ ۷۱.۵۳ ۳,۵۱۰,۵۹۴ ۷۲.۵ ۳,۴۷۳,۲۸۵ ۷۲.۳۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد