صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۵۴,۰۳۸ ۲۵.۳۵ ۹۶۳,۲۸۰ ۱۹.۰۸ ۹۷۸,۲۲۳ ۱۸.۱۳ ۹۸۵,۸۹۳ ۱۷.۸۵
سایر سهام -۳,۳۴۴ -۰.۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۷۸,۱۷۲ ۳.۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۳۵,۱۰۰ ۹.۱۱ ۳۰۶,۸۷۵ ۶.۰۸ ۳۷۰,۷۴۶ ۶.۸۷ ۴۱۱,۳۹۱ ۷.۴۵
سایر دارایی‌ها ۱۶,۴۶۵ ۰.۶۴ ۴,۵۸۹ ۰.۰۹ ۵۴۰ ۰.۰۱ ۴۷۶ ۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۹۳۹,۱۱۱ ۱۱۳.۹۱ ۳,۷۷۳,۴۹۴ ۷۴.۷۵ ۴,۰۴۷,۱۱۶ ۷۴.۹۹ ۴,۱۲۵,۵۹۰ ۷۴.۶۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد