صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۶۲۵,۸۰۵ ۲۶.۵۳ ۹۷۶,۸۲۲ ۱۹.۶ ۹۸۳,۳۲۳ ۱۸.۹۳ ۹۹۸,۱۴۸ ۱۹.۵۶
سایر سهام -۳,۶۳۸ -۰.۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۸۵,۰۳۱ ۳.۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۲۹,۲۵۲ ۹.۷۲ ۳۴۹,۴۰۱ ۷.۰۱ ۳۱۳,۱۱۳ ۶.۰۳ ۲۶۳,۳۷۵ ۵.۱۶
سایر دارایی‌ها ۱۷,۵۷۷ ۰.۷۵ ۴,۵۹۱ ۰.۰۹ ۱۲,۳۶۱ ۰.۲۴ ۹۷۴ ۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۲,۷۸۴,۸۴۰ ۱۱۸.۰۷ ۳,۶۵۲,۵۰۸ ۷۳.۲۹ ۳,۸۸۶,۴۰۸ ۷۴.۸۱ ۳,۸۴۱,۷۴۵ ۷۵.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد