صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۹۸۵,۸۹۳ ۱۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۳۹۱ ۷.۴۵ % ۴۷۶ ۰.۰۱ % ۴,۱۲۵,۵۹۰ ۷۴.۶۹ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۹۸۵,۸۹۳ ۱۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۴,۹۴۱ ۷.۴۸ % ۴۸۰ ۰.۰۱ % ۴,۱۴۸,۵۰۳ ۷۴.۷۵ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۹۸۶,۸۸۰ ۱۸.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳۳,۹۵۸ ۶.۱۶ % ۴۸۵ ۰.۰۱ % ۴,۰۹۷,۸۹۷ ۷۵.۶۲ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۹۸۷,۱۲۷ ۱۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷۲,۷۲۳ ۸.۸۲ % ۴۸۹ ۰.۰۱ % ۳,۸۹۸,۲۹۷ ۷۲.۷۵ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۹۸۷,۶۲۱ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۹۳ ۵.۵۱ % ۴۹۳ ۰.۰۱ % ۳,۸۹۰,۹۰۳ ۷۵.۳۵ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۹۸۷,۶۲۱ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۹۳ ۵.۵۱ % ۴۹۷ ۰.۰۱ % ۳,۸۹۰,۹۰۳ ۷۵.۳۵ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۹۸۷,۶۲۱ ۱۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۴,۶۹۳ ۵.۵۱ % ۵۰۲ ۰.۰۱ % ۳,۸۹۰,۹۰۳ ۷۵.۳۵ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۹۸۶,۶۳۳ ۱۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۴۱۷ ۵.۳ % ۵۰۶ ۰.۰۱ % ۳,۹۳۶,۸۲۲ ۷۵.۷۲ %
۹ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۹۸۷,۱۲۷ ۱۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۳,۰۷۳ ۷ % ۵۱۰ ۰.۰۱ % ۴,۲۳۳,۴۹۸ ۷۵.۴۱ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۹۸۶,۶۳۳ ۱۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۷۹۹ ۶.۴۲ % ۵۱۵ ۰.۰۱ % ۴,۰۸۵,۴۹۶ ۷۵.۳۷ %