صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۹۹۸,۱۴۸ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۳۷۵ ۵.۱۶ % ۹۷۴ ۰.۰۲ % ۳,۸۴۱,۷۴۵ ۷۵.۲۷ %
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۹۹۸,۱۴۸ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۳۷۵ ۵.۱۶ % ۹۷۸ ۰.۰۲ % ۳,۸۴۱,۷۴۵ ۷۵.۲۷ %
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۹۹۸,۱۴۸ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۳,۳۷۵ ۵.۱۶ % ۹۸۳ ۰.۰۲ % ۳,۸۴۱,۷۴۵ ۷۵.۲۷ %
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۹۵۴,۹۱۰ ۱۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۷,۷۲۱ ۴.۷۳ % ۹۸۷ ۰.۰۲ % ۴,۲۳۵,۲۱۲ ۷۷.۷۳ %
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۹۵۴,۶۶۶ ۱۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۲۹۰ ۴.۶۹ % ۳۰,۶۶۶ ۰.۵۶ % ۴,۲۰۰,۴۲۷ ۷۷.۲ %
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۹۵۶,۶۱۸ ۱۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۷,۱۷۱ ۴.۷۸ % ۳۰,۶۵۲ ۰.۵۷ % ۴,۱۴۰,۰۸۴ ۷۶.۸۹ %
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۹۶۳,۴۵۱ ۱۷.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۳۱۰ ۴.۷۲ % ۳۰,۶۳۹ ۰.۵۷ % ۴,۱۶۱,۴۴۳ ۷۶.۹۱ %
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۹۸۸,۰۹۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۸ ۴.۲۹ % ۳۰,۶۲۶ ۰.۵۷ % ۴,۱۵۵,۳۹۳ ۷۶.۸۶ %
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۹۸۸,۰۹۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۸ ۴.۲۹ % ۳۰,۶۱۳ ۰.۵۷ % ۴,۱۵۵,۳۹۳ ۷۶.۸۶ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۹۸۸,۰۹۹ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۲,۰۹۸ ۴.۲۹ % ۳۰,۶۰۰ ۰.۵۷ % ۴,۱۵۵,۳۹۳ ۷۶.۸۶ %