صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع - تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۳ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۴ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی بانک خاورمیانه (وخاور) مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۵ تصمیمات مجمع - تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۶ تصمیمات مجمع - تغییرات در اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۷ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه، تغییرات در اساسنامه و تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۹ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق آوند، صندوق عیار و سهم بانک خاورمیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق آوند، صندوق عیار و سهم بانک خاورمیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۱ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق آوند، صندوق عیار و سهم بانک خاورمیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۱۲ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه، تغییرات در اساسنامه و تغییرات در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۴ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۱۵ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۱۴۰۱.۰۵.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۶ تصمیمات مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۱۸ تصمیمات مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۲۰ دعوت به مجمع صندوق - افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۴.۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۳ دعوت به مجمع - امکان دریافت اعتبار و تسهیلات بابت خرید اوراق بهادار در بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۴ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۲۵ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۲۶ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۲۷ دعوت به مجمع صندوق: تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ ۱۴۰۱.۰۱.۲۸ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۲۸ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۲۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۳۰ دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۱۴۰۰.۱۱.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳۱ تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۳۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۳۳ دعوت به مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۸.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۳۴ تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۳۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۶ دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۲ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۳۷ تصمیمات مجمع- تغییر کارمزد متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۹ دعوت به مجمع- تغییر کارمزد متولی و حسابرس مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۲۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۳
۴۰ تصمیمات مجمع- حذف بازارگردانی سهم همراه اول مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴۲ دعوت به مجمع- حذف بازارگردانی سهم همراه اول مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۳ تصمیمات مجمع- تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۹۹.۰۸.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴۴ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهم ارتباطات سیار جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۱۰.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۱۰.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۶ دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۱۰.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۴۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۸.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۸ دعوت به مجمع- تغییر کارمزد رکن مدیر صندوق مورخ ۹۹.۰۸.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴۹ تصمیمات مجمع -حذف بازارگردانی سهم غلتک سازان ۹۹.۰۸.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۵۰ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۸.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۵۱ دعوت به مجمع- حذف بازارگردانی سهم غلتک سازان مورخ ۹۹.۰۸.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۵۲ تصمیمات مجمع -تغییر تعهدات غلتک سازان ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۵۳ تصمیمات مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه-تغییر حسابرس مورخ ۹۹.۰۶.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
۵۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۵۵ دعوت به مجمع- تغییر تعهدات بازارگردان در سهم غلتک سازان مورخ ۹۹.۰۷.۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۵۶ تصمیمات مجمع صندوق: افزودن سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۰۷.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۵۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۷.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۵۸ دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهم جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۹.۰۷.۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۵۹ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۶.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
۶۰ دعوت به مجمع صندوق: تصویب صورت های مالی سالانه مورخ ۹۹.۰۶.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
۶۱ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر تعهدات جهت بازارگردانی واحد های صندوق عیار مورخ ۹۹.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۶۲ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۹.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۳ دعوت به مجمع صندوق: تغییر تعهدات جهت بازارگردانی واحد های صندوق عیار مورخ ۹۹.۰۴.۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۶۴ تصمیمات مجمع صندوق: افزایش سقف واحدها- تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۹۹.۰۴.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۶۵ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ۹۹.۰۴.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
۶۶ دعوت به مجمع صندوق: افزایش سقف واحدها- تغییر کارمزد حسابرس مورخ ۹۹.۰۴.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۶۷ تصمیمات مجمع صندوق:سهام جدید جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۶۹ دعوت به مجمع صندوق: افزودن سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۱۰.۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۷۰ تصمیمات مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۷۱ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
۷۲ دعوت به مجمع صندوق:تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۹۸.۰۶.۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
۷۳ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
۷۴ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۷۵ دعوت به مجمع صندوق: تغییر سهام جهت بازارگردانی مورخ ۹۸.۰۳.۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۷۶ تصمیمات مجمع صندوق: تغییر آدرس صندوق مورخ ۹۸.۰۲.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۱۹
۷۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
۷۸ دعوت به مجمع صندوق: تغییر آدرس صندوق مورخ ۹۸.۰۲.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۲۱