صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/14 20,950 20,939 20,939 0 0 306,391,329 0 90,040,590 216,350,739 4,530,238,647,135
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/13 20,951 20,940 20,940 0 0 306,391,329 0 90,040,590 216,350,739 4,530,397,526,726
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/12 20,952 20,941 20,941 0 0 306,391,329 0 90,040,590 216,350,739 4,530,556,406,402
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/11 20,618 20,607 20,607 0 1,493,577 306,391,329 0 90,040,590 216,350,739 4,458,258,799,950
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/10 20,619 20,608 20,608 0 0 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,427,791,820,893
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/09 20,495 20,484 20,484 0 0 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,401,074,643,204
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/08 20,720 20,708 20,708 0 0 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,449,341,400,601
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/07 20,846 20,834 20,834 0 0 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,476,417,067,325
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/06 20,846 20,835 20,835 0 0 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,476,566,616,141
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/05 20,847 20,836 20,836 0 15,126,300 304,897,752 0 90,040,590 214,857,162 4,476,716,185,646
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/04 21,613 21,601 21,601 0 0 289,771,452 0 90,040,590 199,730,862 4,314,400,784,202
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/03 21,579 21,567 21,567 0 0 289,771,452 3,000,000 90,040,590 199,730,862 4,307,640,244,537
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/02 22,354 22,342 22,342 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,529,488,876,308
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/05/01 22,668 22,656 22,656 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,593,164,365,734
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/31 22,591 22,579 22,579 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,577,522,490,901
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/30 22,592 22,580 22,580 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,577,668,562,970
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/29 22,610 22,598 22,598 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,581,348,816,286
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/28 22,496 22,484 22,484 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,558,142,280,833
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/27 22,178 22,166 22,166 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,493,830,756,020
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/04/26 22,179 22,167 22,167 0 0 289,771,452 0 87,040,590 202,730,862 4,493,990,849,059