صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/08 15,695 15,685 15,685 0 0 404,974,172 500,000 107,040,590 297,933,582 4,673,084,948,178
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/07 15,687 15,677 15,677 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,678,599,495,056
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/06 15,643 15,633 15,633 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,665,404,685,911
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/05 15,662 15,652 15,652 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,671,043,986,194
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/04 15,702 15,692 15,692 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,682,991,646,386
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/03 15,702 15,692 15,692 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,683,032,013,689
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/02 15,702 15,692 15,692 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,683,072,381,022
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/09/01 15,683 15,673 15,673 0 0 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,677,232,807,859
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/30 15,654 15,647 15,647 0 14,428,333 404,974,172 0 106,540,590 298,433,582 4,669,533,680,932
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/29 15,927 15,919 15,919 0 0 390,545,839 0 106,540,590 284,005,249 4,521,120,723,841
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/28 15,819 15,811 15,811 0 0 390,545,839 0 106,540,590 284,005,249 4,490,316,588,583
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/27 15,926 15,918 15,918 0 0 390,545,839 0 106,540,590 284,005,249 4,520,780,051,910
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/26 15,926 15,918 15,918 0 0 390,545,839 3,000,000 106,540,590 284,005,249 4,520,820,370,204
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/25 16,303 16,295 16,295 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,676,686,804,860
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/24 16,304 16,296 16,296 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,676,987,835,734
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/23 16,245 16,237 16,237 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,660,080,349,133
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/22 16,303 16,295 16,295 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,676,750,870,935
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/21 16,394 16,386 16,386 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,702,967,234,347
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/20 16,339 16,331 16,331 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,687,114,551,856
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی مفید 1401/08/19 16,339 16,331 16,331 0 0 390,545,839 0 103,540,590 287,005,249 4,687,148,345,560